Standings


Curl Brothers (5-1, DSC: N/A)
Whiskey Lickers (4-0, DSC: N/A)
Uncle Buck's Boobie Bungalow (4-1, DSC: N/A)
Citronauts (3-1, DSC: N/A)
Copperhead Curling (3-1, DSC: N/A)
Daddy's Little Astronauts (3-2, DSC: N/A)
Flask Gordon (3-2, DSC: N/A)
Grim Sweepers (3-2, DSC: N/A)
Rock-it.. YEAH! (3-2, DSC: N/A)
BFFs (2-2, DSC: N/A)
Classic Rock (2-2, DSC: N/A)
Read Em and Sweep (2-2, DSC: N/A)
Transdimensional Stone Authority (3-3, DSC: N/A)
Redstone Rockets (1-2, DSC: N/A)
Rocket City Afterburners (1-2, DSC: N/A)
Slow Burn Rock-it (1-2, DSC: N/A)
Stone Wars (1-2, DSC: N/A)
The Earthlings (1-2, DSC: N/A)
Those in Glass Houses (1-2, DSC: N/A)
Hammer Time (1-3, DSC: N/A)
Rock of Ages (1-3, DSC: N/A)
Changing of the Guards (0-3, DSC: N/A)
House Hunters (0-3, DSC: N/A)
Sheet Heads (0-3, DSC: N/A)